METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ AUTOCHTONNÍHO BADENSKÉHO POKRYVU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ A OPAVSKÉ PÁNVE

Jiří Wlosok, Jakub Jirásek, Martin Sivek

Abstrakt

Spatial development of the Badenian sediments thickness reflects tectono-erosional stage of the pre-Badenian relief in combination with advancing orogenic front of the Outer Western Carpathians. Article is focused on the interpretation of the Badenian thickness and explanation of some problems of data selection in the Czech part of the Upper Silesian Basin and the Opava Basin. Interpreted contour line maps of thickness are based on revised profiles of exploratory boreholes.

Bibliografická citace

Wlosok, J., Jirásek, J., & Sivek, M. (2012). METODIKA SESTAVENÍ MAPY MOCNOSTÍ AUTOCHTONNÍHO BADENSKÉHO POKRYVU NA ÚZEMÍ ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ A OPAVSKÉ PÁNVE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1640

Klíčová slova

Carpathian Foredeep; Upper Silesian Basin; Opava Basin; Badenian; Thickness

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Cicha, I. (1958): Příspěvek k poznání stáří a původu basálních miocénních klastik v ostravské oblasti. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 33, 386–388.

Cicha, I. (1959a): Mikrobiostratigrafické výzkumy tortonu u Opavy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957, 19–20.

Cicha, I. (1959b): Zpráva o mikrobiostratigrafických výzkumech neogénu v ostravské oblasti. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957, 20–22.

Cicha, I. – Čtyroká, J. – Dvořák, J. – Gabrielová, N. – Krejčí, O. – Krystek, I. – Mátl, V. – Molčíková, V. – Novotná, E. – Řeháková, Z. – Soták, J. – Staňková, J. – Knobloch, E. (1982): Zhodnocení vrtů OS-1 Kravaře a OS-2 Hať v opavské oblasti. – MS, ČGÚ. Praha.

Cicha, I. – Brzobohatý, R. – Čtyroká, J. – Gabrielová, N. – Krejčí, O. – Krystek, I. – Mátl, V. – Molčíková, V. – Novotná, E. – Řeháková, Z. – Soták, J. – Staňková, J. – Knobloch, E. – Váca, F. (1985): Neogén v opěrných vrtech OS-1 Kravaře a OS-2 Hať v opavské pánvi. – Sborník geologických věd, Geology, 40, 183–229.

Dvorský, J. – Malucha, P. – Grmela, A. – Rapantová, N. (2007): Ostravsko-karvinský detrit – spodnobádenská bazální klastika české části hornoslezské pánve. Montanex, Ostrava.

Eliáš, M. – Pálenský, P. (1998): Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997, 65–66.

Eliáš, M. – Pálenský, P. – Růžička, M. (2001): Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001, 22–24.

Francírek, M. (2011): Sedimenty spodního badenu v severní části karpatské předhlubně. – MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Jurková, A. (1955): Reliéf karbonu a detrit v OKR. – Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, roč. XVI, 261–267. Slezský studijní ústav Opava.

Jurková, A. (1961): Reliéf karbonu a výskyty miocénních bazálních klastik v ostravsko-karvinském revíru. – Přírodovědný časopis slezský, 22, 3, 311–317.

Jurková, A. (1984): Staroštýrské a mladoštýrské příkrovy ve vztahu k miocénním sedimentům karpatské předhlubně na Ostravsku. – Sborník Geologického průzkumu Ostrava, 28, IV/1984. 121–130.

Jurková, A. (1983): Stratigrafie, litologie a faciální vývoj spodního badenu. – In: Menčík, E. (ed.): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny, 181–184, Československá akademie věd Praha.

Mátl, V. – Krásenský, M. – Daňko, J. – Váca, F. – Novotná, E. – Vajdová, B. – Fišera, J. (1979): Vyhledávací průzkum sádrovce. Závěrečná zpráva. – MS, Český geologický úřad. Geologický průzkum n. p. Ostrava. Závod Brno.

Roth, Z., red. (1996): Geologická mapa ČR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. Měřítko 1 : 200 000. List Ostrava-Strahovice. – Český geologický ústav a OT Kolín.

Wlosok, J. (2011): Vývoj mocností pokryvných útvarů karbonských sedimentů v české části hornoslezské pánve a jejím blízkém okolí. – MS, diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství.

Wlosok, J. – Jirásek, J. – Sivek, M. (2012): Metodika sestavení mapy mocností sedimentů autochtonního karpatu na území české části hornoslezské pánve a blízkého okolí a některé její problémy. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19, 1–2, 72–76.