HODNOCENÍ RIZIK DOPADU PROJEKTŮ TĚŽBY UHLÍ NA RELIÉF MORAVSKO-SLEZSKÝCH KARPAT V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍPADOVÁ INŽENÝRSKO-GEOMORFOLOGICKÁ STUDIE DOBÝVACÍHO PROSTORU TROJANOVICE

Jaromír Demek, Peter Mackovčin, Petr Slavík

Abstrakt

The aim of the paper is prediction and estimation of risks of planned hard coal deep mining in Trojanovice mining area below sensitive young terrain of the Moravian-Silesian Carpathians and impact of mining activities on the relief. The authors carried out detailed geomorphological mapping of the area, compiled digital geomorphological map and 3-D model of geomorphological hazards. The engineering-geomorphological analysis has shown that planned underground mining activities will accelerate geodynamic processes in the area and cause substantial changes of mountain and highland relief.

Bibliografická citace

Demek, J., Mackovčin, P., & Slavík, P. (2012). HODNOCENÍ RIZIK DOPADU PROJEKTŮ TĚŽBY UHLÍ NA RELIÉF MORAVSKO-SLEZSKÝCH KARPAT V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍPADOVÁ INŽENÝRSKO-GEOMORFOLOGICKÁ STUDIE DOBÝVACÍHO PROSTORU TROJANOVICE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 19(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-011

Klíčová slova

Moravian-Silesian Carpathians, Trojanovice mining area, impact of coal mining on relief, geohazards, engineering geomorphology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buzek, L. (1969): Geomorfologie Štramberské vrchoviny. – Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě, 11, 1–91.

Buzek, L. (1973): Svahy Radhošťských Beskyd a Štramberské vrchoviny. – Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě, řada E-3, 33, 47–59.

Demek, J. – Mackovčin, P. – Slavík, P. (2011): Rock pediments and Bahada in the Frenštátská brázda Furrow (Th e Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic). Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2011, 1, 42–49.

Dopita, M. (ed.) – Aust, J. – Brieda, J. – Dvořák, P. – Fialová, V. – Foldyna, J. (1997): Geologie české části hornoslezské pánve. – Ministerstvo životního prostředí ČR Praha.

Dudek, A. (1980): Th e crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: Bruno-Vistulicum. – Rozpravy Československé akademie věd, řada MPV, 90 (8), 1–85.

Fookes, P. G. – Lee, E. M. – Griffi ths, J. S. (2007): Engineering Geomorphology, Th eory and Practice. – Whittles Publishing. Dunbeath.

Hromas, J. (ed.) a kol. (2009): Jeskyně. – In: Mackovčin, P. – Sedláček, M. (eds) : Chráněná území ČR, XIV, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha.

Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Zd. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia Praha.

Janoš, V. (2004): Svahové deformace severní části Radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, 63–64.

Klimeš, J. – Stemberk, J. (2007): Svahové deformace v okolí sedla Pustevny. – In: Hradecký, J. – Pánek, T. (eds.): Sborník abstraktů a exkurzní průvodce z konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007, Malenovice 2.–4. dubna“, Geomorfologický sborník, 6, 72–73, Ostrava.

Krejčí, O. – Hubatka, F. – Švancara, J. (2004): Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian–Silesian Beskyds. – Acta Geodynamica et geomaterialia, 1, 3, 135, 97–100, Praha.

Martinec, P. – Dvořák, D. – Kolcun, A. – Malík, J. – Schejbalová, B. – Staš, L. – Šňupárek, R. – Vašíček, Z. (2008): Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu v české části hornoslezské pánve. – Ústav geoniky AV ČR v. v. i. Ostrava.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústřední ústav geologický Praha.

Müller, V. (ed.) (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 25-21 Nový Jičín. – Český geologický ústav Praha.

Novosad, S. – Košťák, B. (2002): Lukšinec Hill. – In: Rybář, J. – Holzer, B. – Kopecký, M. (eds): Post-Conference Field Trip Guide, 1st ECL, Prague and Bratislava.

Opletal, M. (2008): Studie DP Trojanovice geologicko-ložisková část. – Manuskript, archiv Obecního úřadu v Trojanovicích.

Rybář, J. – Jánoš, V. – Klimeš, J. – Nýdl, T. (2006): Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006, 92–96, Česká geologická služba Praha.

Stemberk, J. – Rybář, J. (2005): Risk assessment of deep-seated slope failures in the Czech Republic. – In: Hungr, O. – Fell, R. – Couture, R. – Eberhardt, E. (eds): Landslide Risk Management, 497–502, Taylor and Francis Group. London.

Szabó, J. – Dávid, L. – Lóczy, D. (eds) (2010): Anthropogenic Geomorphology. – Springer. Dordrecht.

Wagner, J. – Demek, J. – Stráník, Z. (1990): Jeskyně Moravskoslezských Beskyd a okolí. – Knihovna České speleologické společnosti, 17, 1–130. Praha.

Wagner, J. (2004): Pseudokrasové jeskyně v Moravskoslezských Beskydech. – In.: Baroň, I. – Klimeš, J. – Wagner, J. (eds) (2004): Svahové deformace a pseudokras. – Elektronický sborník referátů z konference, 1.–3. 4. 2004 v Hutisku-Solanci. ČGS & ÚSMH AV ČR.

Žižková, B. – Pánek, T. (2006): The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (The Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic). – Moravian Geographical Report, 14, 9–18. Brno.

https://doi.org/10.5817/GVMS2012-1-2-011