PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STRATIGRAFICKÉ POZICE MAGMATITŮ TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE

Petr Skupien, Ján Pavluš

Abstrakt

New results of stratigraphic investigations of the Early Cretaceous sediments of the Hradiště Formation accompanying magmatic rocks of the teschenite association of the Silesian Unit (flysch belt, the Western Carpathians) were made based on noncalcareous dinoflagellate cysts. In view of the dinoflagellate cysts found, the stratigraphic range of the magmatic rocks under study is from the Late Hauterivian to the Late Barremian. It is also possible to assume that the main area of the magmatic activity around Nový Jičín and Příbor is associated with the Late Barremian.

Bibliografická citace

Skupien, P., & Pavluš, J. (2013). PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ STRATIGRAFICKÉ POZICE MAGMATITŮ TĚŠÍNITOVÉ ASOCIACE VE SLEZSKÉ JEDNOTCE. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-96

Klíčová slova

Silesian Unit, teschenite association, Hauterivian, Barremian, palynology

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hovorka, D. – Spišiak, J. (1988): Mezozoický vulkanizmus Západných Karpát. – Veda, 263 str., Bratislava.

Leereveld, H. (1995): Dinofl agellate cysts from the Lower Cretaceous Río Argos succession (SE Spain). – Laboratory Palaeobotona and Palynology, Contribution Series, 2, 175 pp.

Lucińska-Anczkiewicz, A. – Villa, I. M. – Anczkiewicz, R. – Ślaczka, A. (2002): 40Ar/39Ar dating of alkaline lamprophyres from the Polish Western Carpathians. – Geologica Carpathica, 53, 45–52.

Menčík, E. – Adamová, M. – Dvořák, J. – Dudek, A. – Jetel, J. – Jurková, A. – Hanzlíková, E. – Houša, V. – Peslová, H. – Rybářová, L. – Šmíd, B. – Šebesta, J. – Tyráček, J. – Vašíček, Z. (1983): Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Ústřední ústav geologický, 304 str.

Skupien, P. (2003): Souhrn palynologických výsledků z výzkumu nižší části slezské jednotky (český úsek vnějších Západních Karpat). – Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské -TU, Řada hornicko-geologická, monografi e 8, 107–116.

Skupien, P. – Vašíček, Z. (2002): Lower Cretaceous Ammonite and Dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians). – Geologica Carpathica, 53, 3, 179–189.

Wilpshaar, M. (1995): Applicability of dinofl agellate cyst stratigraphy to the analyses of passive and active tectonic settings. – Geologica Ultraiectina, 134,132 pp.

https://doi.org/10.5817/GVMS2013-1-2-96