Hydrotermální karbonáty a termometrie žilné mineralizace v terciérních vulkanitech u Uherského Brodu

Katarína Rusnáková, Marek Slobodník, Rastislav Milovský

Abstrakt

Hydrothermal mineralization in the Bučník quarry near Uherský Brod is the best locality for the study of this type of mineralization in the Outer Western Carpathians. The studied sulfide vein mineralization is genetically linked to Tertiary volcanics and represents a distance manifestation of the same vein type in the metallogenetic region of the Central Slovakian Volcanic Field.

Study of vein structure, ore textures and structures, chemical composition of carbonates, isotope thermometry (isotopic composition of sulfur sphalerite/galena) and fluid inclusions, including microthermometry, shows that mineralization occurred under complex and variable conditions. Carbonates, defined as calcites with a proportion of Fe and Mn, dolomites and Fe- and Mn-dolomites, Mg-ankerites, show a highly variable chemical composition clearly documented as fine zones in CL-microscopy and BSE images.

Fluid inclusions contain the aqueous system H2O-NaCl and H2O-NaCl + MgCl2 + FeCl2-3. Fluid salinity ranges from 2.7 to 14.7 mass% NaCl eq. whereas it is higher for sphalerite than for carbonates. The same trend is for homogenization temperatures in the range of 121-272 °C.

Isotopic thermometry in combination with microthermometry shows a relatively wide probable range of temperature conditions. The younger carbonate mineralization may begin at temperatures of 125 °C and around 200 °C may overlap with a temperature of sulfide association that ranges from 170 °C to 335 °C. Isotopic thermometry also suggests possible higher temperatures up to 450 °C and above, but these highest temperatures are rather unlikely. The wide temperature range in which the mineralization originated is in accordance with the development of the hydrothermal system in a very dynamic environment in terms of tectonic, magmatic and hydrothermal. The studied hydrothermal system has a number of physico-chemical parameters similar to vein systems in the Central Slovakian volcanics region.

Bibliografická citace

Rusnáková, K., Slobodník, M., & Milovský, R. (2020). Hydrotermální karbonáty a termometrie žilné mineralizace v terciérních vulkanitech u Uherského Brodu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 27(1-2). doi:https://doi.org/10.5817/GVMS2020-13701

Klíčová slova

Outer Western Carpathians; tertiary volcanites; hydrothermal veins; carbonates; thermometry

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bakker, R.J. (2003). Package FLUIDS 1. Computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties. – Chemical Geology, 194, 3–23.

Barnes, H. L. (ed.) (1997). Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. 3rd ed.,972 pp. New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto. John Wiley & Sons, Inc.

Bernard, J. H. et al. (1981). Mineralogie Československa. Vydání 2., Academia. Praha. 648 s.

Bodnar, R. J. (1993). Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 57, 683–684.

Borisenko, A. S. (1977). Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. – Geologia i Geofizika, 8, 16–27.

Borisenko, A. S. (1982). Analiz solevogo sostava rastvorov gazovo-ţidkich vkľučenij v mineralach Metodom krijometrii. – In: Laverov N. P. (ed.): Ispoľzovanije metodov termobarogeochimiji pri poiskach i izučeniji rudnych mestoroţdenij, 37–46, Nedra, Moskva.

Černý, P. (1958). Propylitické rudní žíly a jejich nerosty od Komně u Bojkovic. – Geologický sborník Slovenskej akadémie vied, 9, 300–324. Bratislava.

Čtyroký, P., Stráník, Z. (1995). Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat. − Věstník Českého geologického ústavu, 70, 3, 67–72.

Hašková, M., Kropáč, K. (2019). Petrografie xenolitů vyvřelých hornin v neovulkanitech z lomu Bučník u obce Komňa. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 26, 1–2, 40–48. https://doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-40

Hrouda, F., Buriánek, D., Krejčí, O., Chadima, M. (2015). Magnetic fabric and petrology of Miocene sub-volcanic sills and dykes emplaced into the SW Flysch Belt of the West Carpathians (S Moravia, Czech Republic) and their volcanological and tectonic implications. – Journal of Volcanology and Geothermal research, 290, 23–38.

Jeleň, S., Háber, M. (2000). Mineralógia mineralizácií bane Rozália, Hodruša-Hámre. – MS, Geol. ústav D. Štúra., Bratislava.

Kantor, J., Repčok, I., Ďurkovičová, J., Eliášová, K., Wiegerová, A. (1984). Časový vývoj vybraných oblastí Západních Karpát podle rádiometrického datovania. – MS, Geol. ústav D. Štúra. Bratislava.

Koděra, P., Lexa, J., Rankin, A.H., Fallick, A.E. (2005). Epithermal gold veins in a caldera setting: Banská Hodruša, Slovakia. – Mineralium Deposita, 39, 921–943. https://doi.org/10.1007/s00126-004-0449-5

Krejčí, O., Poul, I. (2010). Doklady střednomiocenní násunové tektoniky v bělokarpatské jednotce flyšového pásma Západních Karpat. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2009, 17, 58–63. Brno.

Krobot, J. (2011). Dokumentace hydrotermálních mineralizací v bělokarpatské jednotce magurského flyše (Vnější Západní Karpaty). − MS, bakalářská práce. PřF UP Olomouc.

Kruťa, T. (1966). Moravské nerosty a jejich literatura 1940-1965. – Moravské muzeum v Brně, Brno. 379 s.

Kubač, A. (2017). Mineralógia a genéza drahokovovo-polymetalickej mineralizácie na Rozália bani a na lokalite Prochot v štiavnickom stratovulkáne. − MS, dizertační práce, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava.

Lexa, J., Štohl, J., Konečný, V. (1999). The Banskaá Štiavnica ore district: relationship between metallogenetic processes and the geological evolution of a stratovolcano. – Mineralium Deposita, 34, 639–654.

Maťo, Ľ., Sasvári, T., Bebej, J., Kraus, I., Schmidt, R., Kalinaj, M. (1996). Štruktúrne kontrolovaná žilná mezotermálna zlato-kremeňová a epitermálna drahokovovo-polymetalická mineralizácia v hodrušskom rudnom poli, stredoslovenské neovulkanity. − Mineralia Slovaca, 28, 6, 455–490. Bratislava.

Mátl, V. (1982). Hg zrudnění u Komni. – MS, diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Brno.

Morgan, P. (2003). Heat Flow. Encyclopedia of Physical Science and Technology, 265–278, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.09439-2

Ohmoto, H., Rye, R.O. (1979). Isotopes of sulphur and carbon. – In: Barnes, H.L. (ed.): Geochemistry of hydrothermal ore deposits, second edition, 509-567, New York, John Wiley and Sons, Inc.

Pirajno, F. (1992). Hydrothermal Mineral Deposits. Principles and Fundamental Concepts for the Exploration Geologist. Springer, 709 s.

Poul, I., Krejčí, O., Janečka, J., Živor, R. (2010). Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (Vnější Západní Karpaty). − Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2009, 17, 85–87. Brno.

Přichystal, A., Repčok, I., Krejčí, O. (1998). Radiometrické datování trachyandezitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 1997, 33–34. Brno.

Přichystal, A. (1993). Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru. – In: Přichystal A., Obstová V., Suk M. (ed.): Geologie Moravy a Slezska, 59–70, MZM a Sekce geol. Věd Přídovědecké fakulty MU, Brno.

Přichystal, A. (1974). Mineralogicko-chemické studium nerostných asociací na lokalitě Bučník (Komňa u Bojkovic). – MS, diplomová práce, UJEP Brno.

Spencer, R. J., Möller, N., Weare, J. H. (1990). The prediction of mineral solubilities in natural waters: A chemical equilibrium model for the Na-K-Ca-Mg-Cl-SO4-H2O systems at the temperatures below 25 °C. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 54, 575–590.

Šimonová, B., Bielik M. (2016). Determination of rock densities in the Carpathian-Pannonian Basin lithosphere: based on the CELEBRATION 2000 experiment. – Contributions to Geophysics and Geodesy, 46, 4, 269–287.

Trdlička, Z., Hoffman, V. (1975). Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora/ČSSR. – Freiberger Forschungshefte, 6, 29–81.

Ulmanová, J. (2015). Podmínky vzniku vybraných mineralizací z lomu Bučník u Komni. – MS, bakalářská práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc.

Zhang, Y.G., Frantz, J.D. (1987). Determination of the homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl – KCl –CaCl2 – H2O using synthetic fluid inclusions. – Chemical Geology, 64, 335 – 350.

https://doi.org/10.5817/GVMS2020-13701