A COMPARATIVE ANALYSIS OF SILENT PAUSES AND RATE OF ARTICULATION IN THE DISCOURSE OF SITCOM

Magdaléna Bílá

Abstract

The objective of the present paper is to provide the results of follow-up research into conversations in an episode of the sitcom Friends. The study is based on two selected phonetic features: ungrammatical silent pauses and rate of articulation, in order to substantiate whether these features contribute to the spokenness of the fi lm dialogue in the focal sitcom and to explore in what manner these features are produced in the original version and the dubbed version (Slovak).

Keywords

within-speaker silent pause; rate of articulation; dubbing; spokenness; writteness

Full Text:

References

Show references Hide references

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. and Finegan, E. (1999) Longman Grammar
of Spoken and Written English. London: Longman.


Bilá, M., Džambová, A. and Kačmárová, A. (2011) Fonetické, syntaktické a pragmatické
aspekty hovoreného prejavu. (Sonda do diskurzu sitkomu v angličtine, v nemčine a v
slovenčine) Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofi cká fakulta. AFPh UP
321/402.


Bilá, M. and Kačmárová, A. (forthcoming) ‘On the mode of sitcom discourse.’ Oita Text
Forum. Oita University, 700 Dannoharu Oita-shi 870-1192, Japan.


Braun, A. and Oba, R. (2007) ‘Speaking tempo in emotional speech – A cross-cultural
study using dubbed speech.’ Online proceedings. Online document. 7 May 2014
<www.dfki.de/paraling07/programme>


Critical review of the sitcom PRIATELIA. Online document. 7 May 2014 <http://citanie.
madness.sk/view-84.php#ixzz1TFlqcPgT>


Crystal, D. and Davy, D. (1969) Investigating English Style. London: Longman.


Chaume, F. (2004) ‘Film studies and translation studies. Two disciplines at stake in audiovisual
translation.’ Meta Translators’ Journal. 1/2004. 12-24. Online document. 7
May 2014 <http://www.erudit.org/revue/meta/2004/v49/n1/009016ar.pdf>. https://doi.org/10.7202/009016ar


Griffith, R. (1991) ‘Pausological research in an L2 context: A rationale, and review of
selected studies.’ Applied Linguistics, 12, 4/1991, 345-364. https://doi.org/10.1093/applin/12.4.345


Heldner, M. and Edlund, J. (2010) ‘Pauses, gaps and overlaps in conversations.’ Journal
of Phonetics, 38, 555-568. https://doi.org/10.1016/j.wocn.2010.08.002


Jacewicz, E., Fox, R. A., O’Neill, C. and Salmons, J. (2009) ‘Articulation rate across
dialect, age, and gender.’ Online document. 7 May 2014 <http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/ pmc/articles/PMC2790192/pdf/nihms124778.pdf>


Kačmárová, A. (2006) On Conveying Strong Judgments in Conversational English.
Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofi cká fakulta.

Koreman, J. (2005) ‘Perceived speech rate: The effects of articulation rate and speaking
style in spontaneous speech.’ Online document. 7 May 2014 <http://www.hf.ntnu.no/
isk/ koreman/Publications/2006/JASA_PercRate.pdf>

Krause, J. C. and Braida, L. D. ‘Investigating alternative forms of clear speech: The
effects of speaking rate and speaking mode on intelligibility.’ Online document. 7
May 2014 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12430828>


Kraviarová, M. (2012) ‘Masmediálne štúdiá z pohľadu akusticko-auditívnej komunikácie.’
In: Matúšová, J., Baluchová, B. and Benková, B. (eds) Budúcnosť médií. Bratislava:
Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Inštitút mediológie
a politológie Mediatika. 334-353. Online document. 7 May 2014 <http://www.
paneurouni.com/fi les/sk/fm/aktuality/bm_2012_zbornik_print.pdf>


Litavcová, E. and Butoracová-Šindleryová, I. (2010) ‘Application of log-linear analysis
in marketing research.’ Online document. 7 May 2014 <http://mpra.ub.uni-muenchen.
de/20260/>


Majherová, M. (2000) ‘Využitie Excelu pri niektorých neparametrických štatistických
testoch.’ Informatika a algoritmy 2000: Zborník z medzinárodnej konferencie konanej
7.-8. septembra 2000 v Prešove. Prešov: Fakulta výrobných technológií Technickej
Univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. 235-238.


Makarian, G. (2005) Dabing: Teória, realizácia, zvukové majstrovstvo. Bratislava: Ústav
hudobnej vedy SAV.


Mills, B. (2009) The Sitcom. Edinburgh: Edinburgh University Press.


Mitrová, A., Sabol, J., Slančová, D. and Zimmermann, J. (2006) ‘Realizácia
suprasegmentálnych javov v reči orientovanej na dieťa.’ Slovenská reč. 71/ I, 3-17.
Mistrík, J. (1997) Štylistika. Bratislava: SPN.


Moláková, K. (2007) ‘Soap opera a sitcom v kontexte masmediálnej komunikácie.’ Online
document. 7 May 2014 <http://ftf.vsmu.sk/fi les/Molakova_SoapOperaUryvok%20.
pdf>


Paquin, R. (1998) ‘Translating for the audio-visual in a bilingual country.’ In: Gambier, Y.
(ed.) Translating for the Media, Papers from the International Conference Languages
and the media (Berlin, November 22-23, 1996), University of Turku, Centre for
Translation and Interpreting.


Quaglio, P. (2009) Television Dialogue. The Sitcom Friends vs. Natural Conversation.
Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.


Ramanarayanan, V. and Bresch, E. (2009) ‘Analysis of pausing behavior in spontaneous
speech using real-time magnetic resonance imaging of articulation.’ EL160 J. Acoust.
Soc. Am. 126 5, November 2009. Online document. 7 May 2014 <http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2776778/>


Romero Fresco, P. (2009) ‘A corpus-based study on the naturalness of the Spanish dubbing
language: The analysis of discourse markers in the dubbed translation of friends.’
Online document. 7 May 2014 <http://www.ros.hw.ac.uk/bitstream/10399/2237/1/
RomeroFrescoP_0209_sml.pdf>


Silverman, K. E. A., Blaauw, E., Spitz, J. and Pitrelli, J. F. (1992) Towards Using Prosody
in Speech Recognition/Understanding. Online document. 7 May 2014 http://acl.ldc.
upenn.edu/ H/H92/H92-1088.pdf


Slunčík, V. (2010) ‘Sitcom: Vývoj a realizace.’ Online document. 7 May 2014 <http://
www.ereading.cz/nakladatele/data/ebooks/848_preview.pdf>

Sabol, J. and Zimmermann, J. (1984) ‘Komunikačná hodnota pauzy.’ In: Úloha reči a
hudby v životním prostředí. XXIII. Akustická conference. České Budějovice: ČSVTS
1984, 225-229.


Sabol, J. (2006) ‘Pauza a dôraz.’ In: Sabol, J., Bónová, I. and Sokolová, M. (eds) Kultúra
hovoreného prejavu. Prešov: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis.
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofi cká fakulta. 171-172.


Sabol, J. and Zimmermann, J. (1984) ‘Komunikačná hodnota pauzy.’ Úloha řeči a hudby
v životním prostředí. XXIII. Akustická conference. České Budějovice: ČSVTS 1984,
225-229.


Sabol, J. (1976) ‘Spolupôsobenie pauzy a tempa reči.’ Kultúra slova, 8/0, 263-266.


Smoláková, V. (2010) ‘Tempo reči mediálnych pracovníkov. Jazyk a kultúra. 1/2010.
Online document. 7 May 2014. <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo1.html>


Viola, I. C. and Madureira, S. (2008) ‘The roles of pause in speech expression.’ Online
document. 7 May 2014 < http://aune.lpl.univ-aix.fr/~sprosig/sp2008/papers/id188.
pdf>


Quain, Y. (1991) Stylistics: A Coursebook for Chinese EFL Students. Beijing: Beijing
Normal University Press.


Yang, Li-chiung (2004) ‘Duration and pauses as cues to discourse boundaries in speech.’
Speech Prosody. Nara, Japan. 23-26.


Zellner, B. (1994) ‘Pauses and the temporal structure of speech.’ In: Keller, E. (ed.)
Fundamentals of Speech Synthesis and Speech Recognition. Chichester: John Wiley.
41-62.


Functions of Dialogue in Narrative fi lm. Online document. 7 May 2014 <http://www.
filmreference.com/encyclopedia/Criticism-Ideology/Dialogue-FUNCTIONS-OFDIALOGUE-
INNARRATIVE-FILM.html>


Sitcom. How Stuff Works. Online document. 7 May 2014 <http://electronics.
howstuffworks. com/sitcom.htm>

https://doi.org/10.5817/DI2014-1-5


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.