Detaily autora

Ušiaková, Lenka, Oddelenie obchodného, hospodárskeho a finančného práva, Katedra súkromného práva, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko

  • Roč. 20, č. 4 (2012) - Články
    Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom kapitálovej spoločnosti pri výkone funkcie tretími osobami vo svojom mene a na vlastný účet – vybrané problémy
    Abstrakt  PDF