Zásady publikační etiky

Cílem těchto Zásad publikační etiky Časopisu pro právní vědu a praxi (dále jen „Zásady“) je prevence před případnými protiprávními a neetickými postupy ve všech fázích publikačního procesu v Časopisu pro právní vědu a praxi.


Zasláním rukopisu vydavateli autor potvrzuje, že jeho text je původním dílem, které doposud nebylo publikováno nebo zasláno k recenzi jinému vydavateli. Jakékoliv plagiátorství, předkládání totožných nebo již publikovaných rukopisů, uvádění nepřesných údajů a nepravdivých prohlášení o autorství a původnosti rukopisu, považuje vydavatel za neetické a nepřijatelné. Nepůvodní díla a díla, která jsou plagiátem, vydavatel nepublikuje. Překážkou publikace není, pokud byla původní verze rukopisu publikována ve formě working paperu, např. v sérii MUNI LAW Working Papers.

Zásady publikační etiky vychází z pramenů COPE (Committee on Publication Ethics).

V případě, že některá otázka není výslovně upravena v těchto Zásadách, platí podpůrně výše uvedené prameny COPE.

Vydavatel před zahájením jakékoli spolupráce seznámí s těmito Zásadami autory, editory a recenzenty. Současně je informuje o existenci dokumentů COPE a jejich podpůrné aplikaci.

 

Z těchto Zásad vyplývají níže uvedené povinnosti autorům, redakci a recenzentům:


Povinnosti autorů

Autoři

 • garantují, že rukopis je jejich původním autorským dílem,
 • dodržují formální požadavky stanovené vydavatelem, včetně pravidel pro citace zdrojů,
 • dodržují povinnost uvést spoluautory, zároveň však jako spoluautora neuvádějí nikoho, kdo se nepodílel na přípravě rukopisu,
 • garantují, že tentýž rukopis nebyl současně zaslán ke zveřejnění v jiném sborníku, monografii nebo časopisu,
 • garantují, že rukopis nebyl v minulosti publikován,
 • dodržují citační etiku a uvádějí veškeré použité zdroje, včetně řádného vyznačení sekundárních citací,
 • zavazují se, že oznámí vydavateli jakoukoliv pochybnost ohledně původnosti a autorství předkládaných rukopisů.

Povinnosti redakce

Redakce

 • odpovídá za celkový obsah a kvalitu časopisu, jeho odborné zaměření a diverzitu příspěvků,
 • respektuje požadavek originality,
 • respektuje to, že informace týkající se publikace (např. recenzní posudky) jsou důvěrné,
 • předchází případnému střetu zájmů autorů a recenzentů,
 • rozhoduje o zařazení rukopisů s přihlédnutím k recenzím, jde-li o recenzovanou rubriku,
 • zajistí, aby při rozhodování o zařazení rukopisů rozhodovala pouze jejich akademická kvalita bez ohledu na to, zda jde o rukopis, který byl redakcí vyžádán nebo rukopis pro zvláštní či tematická čísla,
 • nezařadí do časopisu rukopis, u kterého je podezření, že není původní, resp. je výsledkem plagiátorství.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti

 • svou činností přispívají k informovanému rozhodování redakce a ke zkvalitnění recenzovaných rukopisů svým nestranným a konstruktivním posuzováním prováděným s použitím věcných a objektivních argumentů bez osobních výpadů vůči autorovi,
 • dodržují pokyny ze strany vydavatele,
 • dodržují anonymitu recenzních řízení (double blind peer review) a respektují důvěrný charakter informací o publikačním procesu,
 • dodržují termíny stanovené redakcí,
 • vyhýbají se střetu zájmů, popř. na tento střet zájmů včas upozorní vydavatele,
 • upozorní vždy při podezření na plagiátorství.