Změny v právní úpravě nájmu bytů

Věra Korecká

Abstrakt

Poslední novela občanského zákoníku provedená s účinností od 1.1.1995 záko­ nem č. 267/1994 Sb. (dále jen novela) se týká takřka výhradně právních vztahů nájmu bytu.. I když změny, které přináší, v podstatě zasahují do celého nájemní­ho vztahu, počínaje jeho vznikem přes práva a povinnosti subjektů a konče jeho zánikem včetně problematiky s tím související, je těžiště novely zejména v oblas­ti posléze uvedené, kde dochází k zásadnímu posunu v úpravě nároku nájemce na bytovou náhradu při vyklizení bytu.

Bibliografická citace

KORECKÁ, Věra. Změny v právní úpravě nájmu bytů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 67-77. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9497

Plný Text: