Činnost meziministerské pohraniční komise v roce 1947

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Meziministerská pohraniční komise jako poradní orgán Nejvyšší rady obra­ny státu projednávala v roce 1947 řadu návrhů opatření k důslednějšímu zabezpečení československých bezpečnostních a vojenských zájmů na stát­ních hranicích a v jejich bezprostřední blízkosti. Jejich navrhovatelé z mi­nisterstev vnitra a národní obrany se vraceli k opatřením z doby ohrožení republiky fašistickým Německem, v nových podmínkách se jim však vesměs jevila jako nedostatečná. Komise jednala o zřízení pohraničního bezpečnostního pásu a o technických opatřeních v něm, prováděných v zájmu ochrany státních hranic, o osídlení pohraničí národně a státně spolehlivým obyva­telstvem a o organizaci jednotek ke střežení státních hranic. Návrhy, které často závažným způsobem zasahovaly do práv občanů, zaručených ústavou z roku 1920, zůstaly vesměs pouze na papíře. Staly se však předobrazem po­ únorových opatření na státních hranicích (vysídlování "nespolehlivých" osob, omezení pohybu osob v blízkosti státních hranic, výrazné omezení pohybu přes hranice, jejich zabezpečení technickými prostředky, vytvoření speciální ozbrojené složky k jejich ochraně ad.).

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Činnost meziministerské pohraniční komise v roce 1947. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 1, s. 107-127. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9347

Plný Text: