Činnost meziministerské pohraniční komise v roce 1947

Roč.4,č.1(1996)

Abstrakt
Meziministerská pohraniční komise jako poradní orgán Nejvyšší rady obra­ny státu projednávala v roce 1947 řadu návrhů opatření k důslednějšímu zabezpečení československých bezpečnostních a vojenských zájmů na stát­ních hranicích a v jejich bezprostřední blízkosti. Jejich navrhovatelé z mi­nisterstev vnitra a národní obrany se vraceli k opatřením z doby ohrožení republiky fašistickým Německem, v nových podmínkách se jim však vesměs jevila jako nedostatečná. Komise jednala o zřízení pohraničního bezpečnostního pásu a o technických opatřeních v něm, prováděných v zájmu ochrany státních hranic, o osídlení pohraničí národně a státně spolehlivým obyva­telstvem a o organizaci jednotek ke střežení státních hranic. Návrhy, které často závažným způsobem zasahovaly do práv občanů, zaručených ústavou z roku 1920, zůstaly vesměs pouze na papíře. Staly se však předobrazem po­ únorových opatření na státních hranicích (vysídlování "nespolehlivých" osob, omezení pohybu osob v blízkosti státních hranic, výrazné omezení pohybu přes hranice, jejich zabezpečení technickými prostředky, vytvoření speciální ozbrojené složky k jejich ochraně ad.).

Stránky:
107–127
Metriky

202

Views

189

PDF views