Celní předpisy v německém celním spolku

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Dne 1. ledna 1834, kdy nabyly účinnost smlouvy uzavřené v průběhu předchozího roku, vstoupily Prusko, Bavorsko, Württembersko, Sasko, Hessensko-Darmstadt, Kur­hessensko, drobné durynské státy (Thüringer Zoll-und Handelsverein) a další státy, už dříve napojené na celní území svých vlivných sousedů, do velkého celního spolku, pro kte­rý se vžilo označení německý celní spolek (deutscher Zollverein). Brzy se k němu připojily další státy (Bádensko, Nassavsko, Frankfurt, hrabství Braunschweig, velkovévodství Lu­xemburg, kurhessenské hrabství Schaumburg a dílčí mediatizovaná území, jako knížectví Pyrmont, Lippe ad.), takže z členů Německého spolku zůstaly mimo celní spolek prakticky jen Rakousko a pobřežní státy severozápadního Německa v čele s Hannoverskem, které konstituovaly tzv. Steuerverein orientující se na obchod s Anglií. Oba spolky dokázaly brzy navodit velmi korektní vzájemné vztahy, které vyústily nejdříve do uzavření celního kartelu (1837) a na začátku padesátých let do vstupu členských států Steuervereinu do německého celního spolku.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Celní předpisy v německém celním spolku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 653-676. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9298

Plný Text: