Poznámky k problematice dražby podle zák. č. 427/1990 Sb.

Jiří Spáčil

Abstrakt

Ačkoliv malá privatizace je již v podstatě ukočena, zůstává otázka výkladu zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aktuální. Je tomu tak proto, že soudy stále projednávají řadu sporů, které vznikly právě při malé privatizaci. I když soudní praxe již přispěla k jednotnému posuzování některých problémů z této oblasti, je stále možné označit chápání zákona č. 427/1990 Sb. v právní praxi za nejednotné. K této nejednotnosti přispívá nejen fakt, že po dlouhou dobu se ani právní teorie, ani praxe dražbami nezabývaly, ale i obecně známá nejasnost a neprovázanost jednotlivých ustanovení zákona č. 427/1990 Sb., která neumožňuje provést takový výklad, který by beze zbytku odpověděl na všechny otázky. U tohoto konstatování není ovšem možno zůstat; je třeba dát praxi srozumitelný výklad alespoň základních problémů. O to se s přihlédnutím k nejnovější judikatuře obchodního kolegia Nejvyššího soudu pokouší i tato práce.

Bibliografická citace

SPÁČIL, Jiří. Poznámky k problematice dražby podle zák. č. 427/1990 Sb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 4, s. 626-630. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9295

Plný Text: