Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 13. a 14. listopadu se v německém Hagenu konala mezinárodní konference, věnovaná výše uvedenému tématu, kterou pořádal - jako již jede­náctou v pořadí - Institut pro německé a evrop­ské právo politických stran (Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht). Samotnému jed­nání předcházelo společné zasedání kuratoria a vě­decké rady tohoto institutu, kde předsedou kurato­ria byl zvolen prof. D. Tsatsos a předsedou vědecké rady prof. K. Hesse.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Členství v politických stranách ve znamení evropského sjednocování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 92-93. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9057

Plný Text: