Darovací smlouva a problematika povahy vrácení daru

Zdeněk Kapitán

Abstrakt

Nebylo mým cílem v této práci apriorně odpo­rovat většinovému názoru. Nemyslím, že je špatnou výhrada práva omylu. Netvrdím tedy, že můj názor je správný a že je bez vad. Spousta otázek zůstala nedořešena, některé byly řešeny příliš kazuisticky, některé ne dostatečně. Mým cílem však bylo kom­plexně poukázat na určité možné vidění souvislostí problému a rovněž tak bylo sledovaným účelem tvr­zení podepřít o analogii legis nebo o logickou argu­mentaci. Důvodem pro to je, že autoři citované literatury tak činí nedůsledně právě v otázkách, kte­ré mají zásadní charakter a otázka výkladu pojmu "domáhat se vrácení daru" podle mě takový charak­ter má, neboť je důležité vědět, který z postupů (či přístupů) je postupem lege artis.

Bibliografická citace

KAPITÁN, Zdeněk. Darovací smlouva a problematika povahy vrácení daru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999, č. 1, s. 68-77. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9048

Plný Text: