Registrační povinnost daňových subjektů

Petr Košík

Abstrakt

Účelem této práce bylo osvětlit § 33 ZSPD, tedy registrační povinnost účastníků. Došli jsme k zají­mavým závěrům a poznatkům, zvláště co se týče spojitosti správy daní s mezinárodním právem.
Zde je velice zajímavá část Mezinárodních smluv, zabývajících se dvojím zdaněním. část upra­vující dvojí rezidenství je v této práci vynechána, ale i ta by byla jistě velice zajímavá.
Zjistili jsme tedy, co je to registrace daňového subjektu, co je to oznámení daňového subjektu a co je to registrace daňového subjektu ex lege. Tyto po­znatky nám mohou sloužit dále v celém přípravném řízení.
Bez těchto poznatků (bez registrace) by byla činnost správce daně značně ztížena, a proto je zde i možnost sankcí za nespolupráci se správcem daně (jak o tom hovoří § 34 a judikatura).

Bibliografická citace

KOŠÍK, Petr. Registrační povinnost daňových subjektů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 84-90. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8884

Plný Text: