Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách orgánů územní správy

Petr Průcha

Abstrakt

Cílem tohoto, svou povahou ryze informativního, příspěvku bylo podat toliko uspořádaný nástin základních právních otázek, spjatých s poskytováním informací orgány územní správy v režimu zá­kona č. 106/1999 Sb., jenž by mohl napomoci poho­tovější orientaci v předmětné úpravě, vyvolal diskusi a případně vedl i k objasnění některých výkladových nejasností.
Současně je třeba poznamenat, že diskuse nad předmětným zákonem, včetně postupného vyhod­nocování zkušeností z jeho uplatňování, patrně dří­ve nebo později povede i k jeho novelizaci. Z nej­zřejmějších předvídatelných důvodů v tomto smě­ru přinejmenším jsou některé (a to koncepčně dost významné a na první pohled ne zcela odůvodněné) rozdíly této úpravy od úpravy obsažené ve shora zmíněném zákoně č. 123/1998 Sb., a dále skuteč­nost, že zákon č. 106/1990 Sb. neobsahuje, na rozdíl od obcí, výslovná procedurální specifika ve vztahu ke krajům. Při takovýchto novelizačních příležitos­tech by potom přirozeně současně přicházela v úva­hu i případná další zpřesnění zákonné úpravy, jež by se postupně vyjevila jako žádoucí.

Bibliografická citace

PRŮCHA, Petr. Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v podmínkách orgánů územní správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 43-51. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8877

Plný Text: