Právní úprava odpovědnosti za výrobek v České republice - úvahy de lege ferenda

Radka Honcová

Abstrakt

Odpovědnost za výrobek se poprvé objevuje v právních úpravách v šedesátých letech dvacáté­ho století a v širších souvislostech tvoří součást "spotřebitelského práva" či "spotřebitelské politi­ky". Právní úprava odpovědnosti za výrobek je charakteristická pro právní řády ekonomicky vyspělých zemí, ve kterých se realizuje tržní mechanismus.
Odpovědnost za výrobek (product liability, Pro­dukthaftung) je obvyklé označení pro odpovědnost výrobce (a určitých "nevýrobců", jako jsou osoby, které výrobek označily svou ochrannou známkou ne­bo jiným rozlišovacím znakem, dovozci a distribu­toři) za škodu, která vznikla v důsledku vady jimi na trh či do oběhu uvedeného výrobku. Předmětem náhrady v rámci odpovědnosti za výrobek jsou pak škody na zdraví, životě a majetku osob.

Bibliografická citace

HONCOVÁ, Radka. Právní úprava odpovědnosti za výrobek v České republice - úvahy de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 1, s. 34-42. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8876

Plný Text: