Daň z příjmů fyzických osob

Roč.8,č.2(2000)

Abstrakt
Daně z příjmů jsou daně, které se staly součás­tí daňové soustavy s účinností od 1.1.1993 s tím, že z hlediska subjektu tyto daně členíme na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Cha­rakterizovat tyto daně lze jako daně přímé, a to důchodového typu. Ve svém článku se budu zabývat základními instituty daně z příjmů fyzických osob, protože je tato daň bezpochyby nejznámější daní daňového sys­tému, což je způsobeno faktem, že zatímco s ostatními typy přímých daní se daňový poplatník setkává nahodile, s daní z příjmů až na určité specifické skupiny obyvatel se setkává každý.

Stránky:
234–241
Metriky

600

Views

440

PDF views