Lidská práva ve výuce cizího jazyka pro právníky

Marie Šedová

Abstrakt

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na práv­nické fakultě už po několik let využívá inovačního pro­gramu Vzdělávací nadace Jana Husa, která nabízí ka­tedrám a ústavům vysokých škol podporu pro jejich projekty aktualizace a zkvalitňování výuky. Po vynika­jící zkušenosti s projektem "Uprchlické právo v kom­binaci s cizím jazykem" společně koncipovaným na­ším oddělením a katedrou mezinárodního a evropského práva PrF MU, který již třetím rokem patří k povinně volitelným předmětům bloku C vyučovaným v anglič­tině, jsme i tentokrát zvolili velmi nosnou a aktuální tematiku lidskýrch práv. Projekt byl Vzdělávací nadaci Jana Husa předložen na jaře minulého roku pod ná­zvem "Internacionalizace a evropeizace práva: ochra­na lidských práv, problematika migrace a uprchlictví v odborné jazykové přípravě pro studenty práva" se záměrem jeho realizace ve čtvrtém semestru povinné výuky Jazyka I, a to v angličtině, němčině a francouz­štině pro právníky. Chtěla bych se na tomto místě po­dělit o svou osobní zkušenost s přípravou a realizací projektu v jeho francouzské části.

Bibliografická citace

ŠEDOVÁ, Marie. Lidská práva ve výuce cizího jazyka pro právníky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 390-391. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8550

Plný Text: