Slovenská národní rada a začleňování Slovenska do československého státu v letech 1918-1919

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Vznik československého státu a první měsíce jeho existence se staly předmětem zkoumání pro řadu historiků, politologů, národohospodářů či právníků, a přes­ to si dovolím tvrdit, že stále ještě nepřestaly být inspi­rujícím tématem a že se k nim bude i nadále obracet zájem mnoha badatelů. Jak totiž ukáží i následující řádky, řada dílčích stránek tehdejšího vývoje není do­sud zcela jednoznačně osvětlena a je někdy vnímána pod vlivem nepřesně zachycených fakt.
V následujících řádcích poukážu na úlohu Sloven­ské národní rady při začleňování Slovenska do ČSR, budu vzájemně konfrontovat archivní materiály a li­teraturu, která se k tomuto procesu váže, připomenu některé momenty, které zůstávají i v tak často traktevaném tématu neobjasněny, upozorním na řadu fak­tických chyb, s nimiž se můžeme setkat v memoáro­vé i odborné literatuře, a některé z těchto nejasností a chyb se pokusím uvést na pravou míru.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Slovenská národní rada a začleňování Slovenska do československého státu v letech 1918-1919. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 472-481. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8488

Plný Text: