Literární konzum jako zdroj právních informací

Pavel Hungr

Abstrakt

Poznatky o právu, tj. o jeho existenci, tvorbě a rea­lizaci, tvoří svébytnou skupinu společenských informa­cí - právní informace. Jsou prostředkem přímého ne­bo zprostředkovaného poznávání práva, které probíhá na různých úrovních - od povědomého pocitu působe­ní závazných a státem vynutitelných pravidel chování k vědomí existence platného práva a záměrnému, situ­ačně účelovému nebo více či méně systematickému zís­kávání poznatků o jeho konkrétní normativní podobě, přes osobní zkušenosti s jeho realizací až k pochopení práva jako hodnotově mocenského systému norem.

Bibliografická citace

HUNGR, Pavel. Literární konzum jako zdroj právních informací. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 4, s. 431-438. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8483

Plný Text: