Postavení politické strany v řízení podle § 73 zákona o Ústavním soudu

Roč.9,č.1(2001)

Abstrakt
Právní úprava politických stran na území ČR pro­šla obdobným vývojem jako v jiných státech. Značný význam pro jejich postavení měla otázka jejich práv­ní subjektivity. Charakteristické znaky vývoje, který tak výstižně vyjádřil Triepel, můžeme s některý­mi zvláštnostmi sledovat i u nás. Zde rovněž nejdříve nalézáme období potlačování rozvoje činnosti politic­kých spolků a dále období jejich právního ignorová­ní zejména v době předmnichovské ČSR, a to i bez ohledu na její rozvinuté stranictví. U nás tak po éře ignorování přímo nastoupila éra ústavní inkorporace - ovšem pouze tzv. státostrany - v Ústavě z roku 1960. Až po roce 1989 se vývoj právní úpravy vra­cí do normálních kolejí.

Stránky:
1–8
Metriky

453

Views

282

PDF views