Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Ústavy obou nástupnických států Československa přijaté v roce 1992 v oblasti vztahu vnitrostátního práva a práva mezinárodního navázaly na předcho­zí ústavní tradici, která byla postavena na právním dualismu. Tedy obě právní oblasti existovaly nezá­visle na sobě a z pohledu vnitrostátního práva vlastně mezinárodní právo jakoby neexistovalo. Vnitrostátní orgány normy mezinárodního práva přímo nezavazo­valy s výjimkou toho, kdy vnitrostátní právní před­pis výslovně uznal závaznost a připustil aplikaci me­zinárodní smlouvy cestou transformace do vnitrostát­ního práva.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Ústavní změny a mezinárodní právo na Slovensku a v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2001, č. 3, s. 279-283. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8396

Plný Text: