Užívání pozemku pod vodním dílem

Jana Dudová

Abstrakt

Z vodního zákona vyplývá mimo jiné specifická povinnost vlastníků pozemků strpět na svém pozemku cizí stavbu umístěnou v korytě vodního toku. Konkrétně je tato povinnost stanovena v § 50 písm. c) uvedeného právního předpisu tak, že vlastníci pozem­ků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni strpět na svém pozemku vodní díla umístě­ná v korytě vodního toku vybudovaná před účinností tohoto zákona.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. Užívání pozemku pod vodním dílem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 2, s. 163-166. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8253

Plný Text: