Pohĺad islámskeho práva na otázku riešenia sporu formou arbitráže

Anan Odeh

Abstrakt

V súčasnej dobe je islám rozšírený na celom svete a to nielen v arabskom svete, ale aj v Európe, Amerike, Afrike a v Rusku. Účínnosť tohoto systému v rozdiel­nych spoločnostiach je rôzna. V štátoch, v ktorých žijú muslimovia len ako menšina z celkového počtu obyva­teĺstva nemóže mať logicky islám ako právny systém podstatný vplyv na celú spoločnosť, ale rozhodne bude určujúcim faktorom v štáte, ktorý je známy ako mus­limský štát a celý jeho právny systém je od počiatku budovaný na základe islámskej teórie (napr. Kráĺovská Saudská Arábia, Irán). V niektorých krajinách, kto­ré sú prevažne muslimské, má islám menší vplyv na vytvorenie vnútroštátneho právneho systému - naprí­klad v Egypte, Libanone, Sýrii a ďalších štátoch, v kto­rých nie je islámske právo kompletne aplikovateĺné.

Bibliografická citace

ODEH, Anan. Pohĺad islámskeho práva na otázku riešenia sporu formou arbitráže. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 3, s. 256-264. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8236

Plný Text: