Neurčitosť v práve

Eduard Bárány

Abstrakt

Právo sa usiluje o určitosť, ale je nevyhnutne neurčité a zvlášť nevyhranené. Časť jeho nevyhranenosti spôsobuje neostrosť prirodzeného jazyka, ale niektoré časti právneho systému (právne princípy) sú inherentne neurčité. Existuje zvláštny druh neurčitosti spôsobený komplexnosťou právnych systémov.
Praktické riešenie problému neurčitosti formuloval P. Heck v roku 1913. Jeho model významu právneho pojmu (jadro – periféria – nepatrí do rámca pojmu) sa stále používa pri výklade práva. Neurčitosť ovplyvňuje fungovanie právneho systému, v menšej miere mu prospieva, ale zároveň ohrozuje predvídateľnosť uplatňovanie práva.

Bibliografická citace

BÁRÁNY, Eduard. Neurčitosť v práve. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 599–612. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8160

Klíčová slova

Neurčitosť v práve; neplatný pre neurčitosť; výklad práva; právny systém.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXY, R. Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1985.

CVRČEK, F. Právní informatika. Praha–Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.

ČERNÍK, V. a J. VICENÍK. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava: PhDr. Milan Štefunko – Vydavateľstvo IRIS, 2011.

ENDICOTT, T. A. Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press 2000.

GEERT, K. a R. POSCHER. Vagueness and Law. Philosophical and Legal Perspectives. In: KIEL, Geert a Ralf PASCHER (ed.). Vagueness and Law Philosophical and Legal Perspectives. Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 4.

HART, H. L. A. Pojem práva. Praha: PROSTOR, 2004.

HECK, P. Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz. In: Archiv für die Zivilistische Praxis. 112 Band, Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebech), 1914, s. 46.

HOLLÄNDER, P. Příběhy právních pojmů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

KÁČER, M. Na okraji krajnej núdze. Praha: Leges, 2015.

KEIL, G. a R. POSCHER. Vagueness and Law. Philosophical and Legal Perspectives. In: KIEL, Geert a Ralf PASCHER (ed.). Vagueness and Law Philosophical and Legal Perspectives. Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 1.

KRAMER, E. A. Juristische Methodenlehre. Vierte Auflage. München – Verlag C. H. Beck, Bern – Stämpfli, Wien – MANZ, 2013.

KÜHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997.

LLEWELLYN, K. N. Bramble Bush. On Our Law and its Study. New York – London – Rome. Oceana Publications INC, 1960.

MARMOR, A. Philosophy of Law. Princeton: Princeton University Press, 2011.

MARMOR. A. Pragmatic Vagueness in Statutary Law. In: KIEL, Geert a Ralf PASCHER (ed.). Vagueness and Law Philosophical and Legal Perspectives. Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 165.

MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011.

RAFFMAN, D. Vagueness in Law. Pacing the Blame Whe It’s Due. In: KIEL, Geert a Ralf PASCHER (ed.). Vagueness and Law Philosophical and Legal Perspectives. Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 49.

RAZ, J. Legal Principles and the Limits of Law. The Yale Law Journal, 1972, Vol. 81, s. 838.

SCHAUER F. Second-Order Vagueness in the Law. In: KIEL, Geert a Ralf PASCHER (ed.). Vagueness and Law Philosophical and Legal Perspectives. Oxford, Oxford University Press, 2016, s. 177.

SCHAUER, F. Second – order Vagueness in the Law. Dostupné z: http://ssrn.com/abstrakt=2741810.

SCHAUER, F. Thinking Like a Lawyer. Cambridge – Massachusets, London – England, 2009.

STELMACH, J. a B. BROŽEK. Metody Prawnicze. Logika – Analiza – Argumentacja – Hermeneutyka. Krakow: Walters Kluwer, 2006.

ŠKOP, M. … právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium, 2013.

ŠKOP, M. Hledání příběhu. Narativní obsah v právu. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

WALDRON, J. Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues. California Law Review, Vol. 82, Issue 3, s. 525.

WITTGENSTEIN, L. Filozofické skúmania. Bratislava: Pravda, 1979.

WLASENKO, N. A. Die Unbestimmtheit im Recht. Rechtspolitisches Forum, Institut fur Rechtspolitik an der Universität Trier, 2016, No. 74, s. 8.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-1