Základní prostředky ochrany mzdových nároků zaměstnanců

Michal Hocko

Abstrakt

Jestliže je něco typické pro pracovněprávní vztahy jako takové, tak je to vedle relativní stálosti či dispoziční pravomoci zaměstnavatele, úplatná povaha to­hoto vztahu. Samo pracovní právo považuje za svůj předmět pouze a jen tzv. závislou práci, jež je činnos­tí vykonávanou za účelem dosažení výdělku. Dnešní společnost je konstruovaná způsobem, kdy každý jed­notlivec se vice či méně musí podílet na tvorbě hodnot potřebných, potažmo určených nejen jemu, ale i ostat­ním jednotlivcům. Většina práce schopného obyvatel­stva nabízí vlastní pracovní sílu pro tvorbu těchto statků na trhu práce a jako protihodnotu získává peněžní prostředky k obživě a rozvoji sebe a celé své rodiny.

Bibliografická citace

HOCKO, Michal. Základní prostředky ochrany mzdových nároků zaměstnanců. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 1, s. 63-67. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8064

Plný Text: