Německé oblasti při vzniku První republiky

Luboš Jemelka

Abstrakt

Velkým krokem k nezadržitelnému pádu Rakouska-Uherska byla tvorba státu německé Rakousko, kte­rý se začal konstituovat na základě císařova federali­začního manifestu už 21. října 1918. Tento manifest Karla I. z 15. října měl, jako poslední pokus o zacho­vání podunajské monarchie, přetvořit Předlitavsko na spolkový stát tvořený čtyřmi národními státy, kde by bylo vedle státu Čechů, Jihoslovanů a Ukrajinců vy­tvořeno německé Rakousko, které by zahrnovalo také severní části Čech, Moravy a Slezska.

Bibliografická citace

JEMELKA, Luboš. Německé oblasti při vzniku První republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 172-176. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8038

Plný Text: