Vybraná ústavní pravidla a jejich provedení v návrhu novely zákona o jednacím řádu Senátu

Jan Kysela

Abstrakt

Komentovaný návrh novely jednacího řádu Senátu sám o sobě ncní způsobilý zásadně změnit naši parla­ mentní praxi. V případě přijetí Senátem by však k to­ mu mohl přispět jako případný inspirační zdroj ob­ dobné novelizace jednacího řádu Sněmovny. Rozvedení celé řady navrhovaných prvků, včetně třeba zde nezmi­ ňované kontroly až v plénu Senátu podaných pozmě­ ňovacích návrhů k návrhům zákonů, by mohlo ČR více přiblížit zemím racionalizovaného parlamentarismu. 29 Právě v tom spatřuji překročení stínu efemérnosti, jež zdilvodiíuje alespoň malou literární reflexi. Návrh no­ vely jednacího řádu Senátu je totiž přinejmenším stej­ ně tak prosenátní (zejména evropská agenda.), jako provládní (zejména jednání o mezinárodních smlou­ vách a ve věcech bezpečnosti). Otázkou je, co z toho vláda vyvodí pro formulaci svého stanoviska. k němu.

Bibliografická citace

KYSELA, Jan. Vybraná ústavní pravidla a jejich provedení v návrhu novely zákona o jednacím řádu Senátu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2003, č. 2, s. 143-152. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8033

Plný Text: