Prostředky právní ochrany duševního vlastnictví na českém území

Ivo Telec, Pavel Tůma

Abstrakt

Základní pravidla ochrany duševního vlastnictví v České republice jsou stanovena v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Z toho mj. vyplývá její nadzákonný charakter. Všechny právní předpisy nižší právní síly musi být v souladu s pravidly zakotvenými v Listině, práva zde zaručená jsou obecně přímo aplikovatelná a je možno se jich soudní cestou dovolat.

Bibliografická citace

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Prostředky právní ochrany duševního vlastnictví na českém území. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 26-35. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7787

Plný Text: