Vývoj řešení sporů v GATT a WTO

Vladimír Balaš

Abstrakt

Obecně se soudí, že mezinárodněprávní úprava řešení sporů ani jiná možnost prostředků nápravy ne­ní v mezinárodním právu zdaleka tak dobře zakotve­na jako hmotněprávní pravidla, která upravují cho­vání států, a už vůbec ne jako obdobná vnitrostát­ní právní úprava této oblasti. Jsou takováto tvrzení opodstatněná? Mezinárodní právo disponuje celou řa­dou možností, jak řešit spory a nelze-li mezinárodně­právní úpravu plně srovnávat s úpravou řešení sporů na vnitrostátní úrovni, lze přinejmenším konstatovat, že existují oblasti, v nichž mezinárodněprávní mecha­nismy řešení sporů fungují až překvapivě efektivně.

Bibliografická citace

BALAŠ, Vladimír. Vývoj řešení sporů v GATT a WTO. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 1, s. 1-11. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7784

Plný Text: