Podzákonné prameny práva ČR ve světle reformy veřejné správy

Radim Polčák

Abstrakt

Ačkoli je právní teorie v porovnání s ostatními dis­ciplínami právních věd ve své materii relativně stabil­ním oborem, nehce se ani zde čas od času vyhnout potřebě aktualizovat určité poznatky pod vlivem mo­mentálních legislativních změn. Nejedná se přitom na­ štěstí zpravidla o aktualizace zásadní, ale pouze o do­plnění či drobné změny již existujících právně teore­tických dogmat a systematik. Pokud se tak podívá­me na soustavu předpisů, které po mnoha noveliza­cích definovaly strukturu a funkční vzorce státní sprá­vy a územních samospráv, zjistíme, že systematika právních pramenů v České republice byla nejen opat­řena poněkud jinými názvy právních institutů, ale že do ní přibyly i nové instituty, které se v právním pro­středí České republiky doposud nevyskytovaly. Smys­lem tohoto krátkého článku je tedy na zmíněné novin­ky upozornit, přičemž autor se níže zabývá změnami, které pod vlivem aktuální legislativy nastaly v systé­mu podzákonných pramenů práva.

Bibliografická citace

POLČÁK, Radim. Podzákonné prameny práva ČR ve světle reformy veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 2, s. 130-132. [cit. 2020-08-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7772

Plný Text: