Osoba v právu z hlediska Vídeňské a Brněnské právní školy

Karel Beran

Abstrakt

Cílem článku je popsat přístup čisté právní vědy k osobě jako personifikovanému souboru právních norem. Z toho důvodu je třeba též vysvětlit přístup právního normativismu k subjektivnímu právu jako k právní normě. Právní normativismus bývá často ztotožňován s Vídeňskou školou a zejména se jménem Hanse Kelsena. Proto je dalším cílem tohoto článku ukázat, že i Brněnská škola, jmenovitě pak František Weyr ale zejména i prakticky neznámý český normativista Josef Slezák přinesla k otázce osoby v právu mnoho originálních a důležitých poznatků.

Bibliografická citace

BERAN, Karel. Osoba v právu z hlediska Vídeňské a Brněnské právní školy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 4, s. 625–641. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7769

Klíčová slova

Osoba; personifikovaný soubor norem; bod přičitatelnosti; právnická osoba; přirozená osoba; Brněnská právní škola; Vídeňská právní škola; čistá právní věda; Kelsen; Weyr; Slezák.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

HURDÍK, J. Příspěvek normativisty Josefa Slezáka k vývoji koncepce právnických osob. In: Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. Brno, 2003, s. 175–180.

KELSEN, H. General Theory of Law and State. New Brunswick (USA): Transaction Publishers, 2007.

KELSEN, H. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. Tübingen, 1911.

KELSEN, H. Pure Theory of Law. California (USA): University of California Press, 1967.

KRČMÁŘ, J. Právo občanské I. Praha, 1927.

MATĚJKA, J. Pojem veřejnoprávní korporace. In: Sborník věd právních a státních. Praha, 1929, s. 15.

MERKL, A. Die Lehre von der Rechtskraft, entwickelt aus dem Rechtsbegriff. Leipzig – Wien, 1923.

SAVIGNY, F. C. System des heutigen römischen Rechts. 2 Bd. Berlin, 1840.

SEDLÁČEK, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Brno, 1931.

SOBEK, T. Psychologický pozitivismus. In: Právní myšlení. Kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 371.

WEYR, F. Teorie práva. Brno – Praha, 1936.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-3