Zákon 61/1918 Sb. aneb Spravedlnost pro každého!

Tomáš Tyl

Abstrakt

Reakce právního pořádku na stávající stav je laxní. Bylo výše předloženo více než dostatek příkladů, z nichž lze vytvořit ucelený obraz absolutní obsoletnos­ti zákona 61/1918 Sbírky. Obsoletnost ovšem nezna­mená neplatnost. Byly předloženy důkazy dokládající tichý souhlas s existencí institutu šlechtictví nejvyš­šími orgány moci výrkonné a zákonodárné v ČR. Zá­kon 61/1918 Sb. dle výše uvedeného je i rozporuplný v otázce souladu s ústavním pořádkem. Svojí faktickou existencí tak staví do protiprávního postavení úkony některých zájmových sdružení, cíle rozličných občan­ských sdružení a mezinárodních nevládních organiza­cí, jakož i rozhodnutí státních orgánů. Pakliže ruku v ruce se vstupem do EU "zametáme právní smetí", možná by bylo dobré se podívat i na zákon 61/1918. Budiž tedy tato práce příspěvkem či podnětem k debatě o zrušení tohoto zákona.

Bibliografická citace

TYL, Tomáš. Zákon 61/1918 Sb. aneb Spravedlnost pro každého! Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 333-341. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7734

Plný Text: