Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte

Michal Hocko

Abstrakt

V návaznosti na přijetí zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen "zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zá­kony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, došlo k odstranění stavu, kdy právní řád České re­publiky blíže neupravoval práci dětí mladších 15 let (s výjimkou některých dětí starších 14 let - viz ní­že). Tento stav nejenže neprospíval výkonu prací dětí, na které nedopadal režim zákoníku práce, a tedy je­ jich právni postavení a režim výkonu práce byl znač­ně nejistý, ale navíc také nebyl v souladu s právem Evropských společenství. V rámci Evropských spole­čenství již od poloviny roku 1994 platí směrnice Ra­dy 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků, která vytváři minimální rámec požadavku na výkon prá­ce dětí mladších 15 let.

Bibliografická citace

HOCKO, Michal. Nová právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2004, č. 4, s. 292-301. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7727

Plný Text: