Základné prejavy obmedzovania hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení poslednej novely v kontexte s európskou úpravou

Andrea Moravčíková

Abstrakt

Pre pokrytie celého komplexu úpravy ochrany hospodárskej súťaže je potrebné spomenúť dve jej kategórie - ochranu hospodárskej súťaže s dórazom na reguláciu štátom (tzv. úpravu monopolov, fúzií a kartelov) ako aj úpravu tzv. nekalej súťaže, ktorá upravuje možnosti samotných podnikateľov vo vzájomnom konkurenčnom boji, kedy je nevyhnutné zachovávať dobré mravy súťaže. Treba spamenúť, že súčasťou ochrany hospodárskej súťaže je aj úprava opatrení štátnej regulácie trhu, priznávania a výkonu výlučných a špeciálnych práv a poskytovanie štátnej pomoci, ktorým sa v tomto článku však nebudeme venovať.

Bibliografická citace

MORAVČÍKOVÁ, Andrea. Základné prejavy obmedzovania hospodárskej súťaže podľa zákona č. 136/2001 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže v znení poslednej novely v kontexte s európskou úpravou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 208-214. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7698

Plný Text: