Problematická právní úprava osvojení s mezinárodním prvkem ve vztahu k Ukrajině

Iva Kožená

Abstrakt

Důvodem, který vedl k napsání tohoto příspěv­ku je rostoucí počet případů osvojení s mezinárodním prvkem na území České republiky, právě ve vztahu k Ukrajině problematických. Jedná se o případy ne­zletilých dětí, které jsou státními příslušníky Ukrajiny, ale žijí na území České republiky. Tyto děti se zpravi­dla na území České republiky již narodily. Jejich otec není znám a matka, která je státní občankou Ukra­jiny, nemá zájem o dítě pečovat. Tato situace je vý­chozím bodem pro poskytnutí souhlasu s osvojením dítěte. Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině přípa­dů se jedná o dítě fyzicky i psychicky zdravé, je zájem o jeho osvojení ze strany českých občanů.

Bibliografická citace

KOŽENÁ, Iva. Problematická právní úprava osvojení s mezinárodním prvkem ve vztahu k Ukrajině. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 188-192. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7694

Plný Text: