Vídeňská úmluva aktuálně

David Sehnálek

Abstrakt

Koupě a prodej zboží je jednou z typických a velmi frekventovaných forem mezinárodního obchodní­ho styku. O její důležitosti vypovídají zřetelné snahy o dosažení jednotného právního rámce úpravy kupní smlouvy na mezinárodní úrovni. Jakkoliv nelze opo­míjet vliv Haagských konferencí na unifikaci soukro­mého práva, byla to OSN, na jejíž půdě byl sjedná­na úmluva, která zásadním způsobem ovlivnila úpravu kupní smlouvy na mezinárodní i vnitrostátní úrovni. Oním dokumentem připraveným Komisí pro meziná­rodní a obchodní právo (UNCITRAL) je Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží přijatá v roce 1980 ve Vídni. Pro Českou republiku (resp. tehdejší Českou a Slovenskou federativní republiku) vstoupila v platnost 1. dubna 1991. Ve Sbírce zákonů pak byla publikována pod částkou 160/1991 Sb. (dále v textu označována jako "Vídeňská úmluva" či "úmluva").

Bibliografická citace

SEHNÁLEK, David. Vídeňská úmluva aktuálně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 184-187. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7693

Plný Text: