K podnikatelským seskupením a jednání ve shodě

Karel Marek

Abstrakt

Některá ustanovení obchodního zákoníku jsou vnímána jako složitá a v praxi si někteří adresáti (jiným to však nemusí činit potíže) této úpravy - po sezná­mení se s těmito ustanoveními - obtížně představují vzájemné vztahy jednotlivých dílčích úprav. To nás vede k tomu, abychom v takových případech používali grafického vyjádření (můžeme přitom navázat na na­še dřívější snažení v tomto směru). Do tohoto našeho snažení jsme zahrnuli i obchodněprávní úpravu pod­nikatelských seskupení. Jde nám alespoň o znázorně­ní vztahů vybraných pojmů. Podnikatelská seskupení jsou právně upravena v ustanovení § 66a odst. 1 až 16 obchodního zákoníku.

Bibliografická citace

MAREK, Karel. K podnikatelským seskupením a jednání ve shodě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 163-169. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7689

Plný Text: