Vědecké kolokvium "Stát a právo v období absolutismu"

Roč.13,č.4(2005)

Abstrakt
Katedra dějin státu a práva právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je prostřednictvím některých svých členů (Karel Schelle, Renata Veselá, La­dislav Vojáček) zapojena do rozsáhlého kolektivu řešitelů výzkumného záměru "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004". První etapa výkumu se zaměřuje na zkoumáni východisek a trendů vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie. Úkolem právních historiků v tomto výzkumném záměru je hledat historické souvislosti vzniku a vý­voje českého práva se vznikem a vývojem práva států Evropské unie. Zaměřili se proto na období vzniku mo­derního právního řádu na našem území, na vlivy, které na vznik českého, resp. česko-rakouského právního řá­du působily, tedy na období feudálního absolutismu.
Biografie autora

Ladislav Vojáček

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno