Učitelé právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně)

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Tato stať navazuje na článek věnovaný postave­ní právnických fakult v první Československé repub­lice. Podobně jako on se musí vrátit k recipovaným předpisům a připomenout, že na konci 19. a na za­ čátku 20. století se organizace univerzit opírala o zá­kon č. 63/1873 ř. z. a na něj navazující předpisy. Pod­le zákona sestávaly rakouské univerzity ze čtyř fakult - právnické, lékařské, filosofické a teologické. Každou z fakult tehdejších univerzit tvořil sbor učitelů a za­psaných řádných studentů. K učitelskému sboru nále­želi řádní, mimořádní a případně i smluvní profesoři, soukromí docenti, honorovaní docenti a učitelé v užším slova smyslu (lektoři). Úkoly pomocných vědeckých sil vykonávali asistenti.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Učitelé právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 3, s. 237-245. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7155

Plný Text: