Učitelé právnických fakult v právní úpravě meziválečného Československa (se zvláštním zřetelem na poměry v Brně)

Roč.15,č.3(2007)

Abstrakt
Tato stať navazuje na článek věnovaný postave­ní právnických fakult v první Československé repub­lice. Podobně jako on se musí vrátit k recipovaným předpisům a připomenout, že na konci 19. a na za­ čátku 20. století se organizace univerzit opírala o zá­kon č. 63/1873 ř. z. a na něj navazující předpisy. Pod­le zákona sestávaly rakouské univerzity ze čtyř fakult - právnické, lékařské, filosofické a teologické. Každou z fakult tehdejších univerzit tvořil sbor učitelů a za­psaných řádných studentů. K učitelskému sboru nále­želi řádní, mimořádní a případně i smluvní profesoři, soukromí docenti, honorovaní docenti a učitelé v užším slova smyslu (lektoři). Úkoly pomocných vědeckých sil vykonávali asistenti.