Ochrana soukromí a osobních údajů v Chartě základních práv EU

Daniel Novák

Abstrakt

Zatímco Smlouva o Ústavě pro Evropu začlenila Chartu základních práv EU (dále jen "Chartu") slavnostně vyhlášenou na mezivládní konferenci v Nice do svého obsahu (představuje část II). Lisabon­ská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (dá­le jen "Lisabonská smlouva") k jejímuž vypracování udělila mandát Evropská rada na zasedání konaném v Bruselu dne 21. a 22.6.2007, schválená v konečném znění dne 19.10.2007 Evropskou radou na zasedání v Lisabonu a zde 13.12.2007 podepsaná se záměrem její ratifikace do poloviny roku 2009, má změnit člá­nek 6 odst. 1 Smlouvy o EU tak, že Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Chartě, jež má stejnou právní sílu jako smlouvy. S ještě přijatelným zjednodušením lze konstatovat, že co do výsledku půjde o totéž, Charta (opětovně vyhlášená dne 12.12.2007 na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku) se uvedeným odkazem má stát právně závaznou pro všechny členské státy s výjimkou Velké Británie a Polska.

Bibliografická citace

NOVÁK, Daniel. Ochrana soukromí a osobních údajů v Chartě základních práv EU. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 339-344. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7133

Plný Text: