Právo na odpověď z pohledu ústavního práva

Ondřej Moravec

Abstrakt

Právo na odpověď umožňuje fyzickým a právnickým osobám domáhat se při splnění zákonných podmínek bezplatného zveřejnění reakce na sdělení publikovaná v tisku či vysílání a využít tak prostředků vydavatele k šíření informací proti vůli vydavatele. Z hlediska ústavněprávního představuje právo na odpověď závažný problém: neboť je třeba důkladně vážit kolidující zájmy. Situace není zcela čitelná, neboť právo na odpověď není jen střetem svobody projevu vydavatele s právem na ochranu osobní cti a lidské důstojnosti dotčené osoby. Výsledek vážení kolidujících práv a hodnot přitom do značné míry závisí na tom, které konkrétní aspekty práva na odpověď jsou akcentovány. K vážení zájmů přitom nedochází výlučně při legislativní práci na zákonné úpravě práva na odpověď, ale především při aplikaci práva u soudu.

Bibliografická citace

MORAVEC, Ondřej. Právo na odpověď z pohledu ústavního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 4, s. 289-295. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7126

Plný Text: