Nový přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci

Pavel Všetička

Abstrakt

Předkládaný příspěvek je věnován problematice z oblasti reformy správního trestání. Konkrétně se zde zabývám významem nově formulované skutkové podstaty přestupku, jenž spočívá ve znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. První část příspěvku je věnována historii obdobných právních institutů u nás od roku 1989 do současnosti. Ve druhé části se zamýšlím nad významem této nové právní úpravy ve vztahu k právní ochraně příslušníků Policie České republiky.

Bibliografická citace

VŠETIČKA, Pavel. Nový přestupek znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 285-297. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7053

Klíčová slova

Policie České republiky; urážka na cti; znevážení postavení úřední osoby; reforma správního trestání.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BOHADLO, D., L. POTĚŠIL a J. POTMĚŠIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

JEMELKA, L. a P. VETEŠNÍK. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení. Komentář. 2 vyd. Praha: C. H. Beck, 2013.

NESVADBA, P. Policejní etika. Plzeň: Aleš Čeňek, 2009.

ONDRUŠ, R. Správní právo. Distanční studijní opora. 2. vyd. Brno: MU, 2005.

PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Brno: MU, 2007.

SKULOVÁ, S. et al. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeňek, 2008.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-7