Zdanění nemovitostí v České republice a Polsku

Damian Czudek, Rafaeł Dowgier

Abstrakt

Daň z nemovitostí patří spolu s daní dědickou, darovací, z převodu majetku a z motorových vozidel do souboru majetkových daní. Majetkové daně, jak již vyplývá ze samotného názvu, postihují adresátův majetek a jsou typickými přímými daněmi. Poplatník tak zná jejich hodnotu, sám je odvádí a mnohdy je nucen si je sám spočítat.
Na začátku si je nutné odpovědět na otázku, co je majetkem a co si pod tímto pojmem představujeme. Když pohlédneme napříč právními odvětvími, je zřejmé, že jednotlivá odvětví si definují pojem majetek rozdílně, podle svých potřeb. V oblasti majetkových daní lze definovat pojem majetek jako soubor penězi ocenitelných hodnot vázaných k určitému subjektu. Stejné pojetí majetku najdeme rovněž v polské daňové teorii.

Bibliografická citace

CZUDEK, Damian a Rafaeł DOWGIER. Zdanění nemovitostí v České republice a Polsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 143-149. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6612

Plný Text: