Právní zásady v rozhodnutích ve věci veřejných zakázek

Michaela Poremská

Abstrakt

Je možné se často setkat s otázkou, jak v konkrétních případech aplikovat právní zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“ nebo „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), a to zvláště v případech veřejných zakázek malého rozsahu, které veřejný zadavatel sice není povinen podle § 18 odst. 3 ZVZ zadávat postupem podle uvedeného zákona (§ 17 písm. m) ZVZ), ale vždy (čili nejenom u veřejných zakázek malého rozsahu) je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zákon uvedené zásady detailněji nerozvádí, nestanovuje postup, jakým veřejnou zakázku zadat a ponechává tak volnost při jejich aplikaci.

Bibliografická citace

POREMSKÁ, Michaela. Právní zásady v rozhodnutích ve věci veřejných zakázek. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 86-91. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6602

Plný Text: