Účel nadace a možnost jeho změny

Kateřina Ronovská

Abstrakt

Nadaci je možno definovat jako právnickou osobu, u níž právní subjektivita spočívá na projevem vůle zřizovatele vymezeném souboru majetku, který směřuje k určenému účelu.
Určení účelu nadace představuje jeden ze základních projevů tzv. nadační svobody, kterou je každý zřizovatel nadace nadán. Jedná se o nejdůležitější a zároveň nejobtížněji definovatelnou obligatorní obsahovou náležitost, jež je nutno zakotvit v nadační listině.
Evropské právní úpravy stanovují pro vymezení účelu nadace zřizovatelům různou míru volnosti. Odlišnosti právních úprav jsou dány řadou faktorů; plynou především z aktuálního stavu společnosti daného státu a úrovně jeho legislativy. Dále třeba vždy brát v úvahu historické a geografické aspekty, různost právních systémů a v neposlední řadě rozdílnosti ve vztahu stát - společnost a celkovou ekonomickou úroveň.
Toto pojednání je zamyšlením nad určováním účelu nadace a možností jeho změny v širších „evropských“ souvislostech.

Bibliografická citace

RONOVSKÁ, Kateřina. Účel nadace a možnost jeho změny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 80-85. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6601

Plný Text: