Dítě jako oběť ve světle poznatků z viktimologického výzkumu

Jakub Chromý

Abstrakt

Cílem předmětného výzkumu bylo zmapovat názory a zkušenosti starších žáků druhého stupně základních škol v oblasti kriminality páchané na mládeži. Výzkum měl povahu viktimologického šetření. Směřoval k shromáždění, rozboru a vyhodnocení údajů od respondentů, kteří vypovídali, zda se stali obětí některého ze sedmi specifikovaných incidentů, pokud ano, vyjadřovali se blíže k okolnostem jeho spáchání, jakož i k otázkám viktimizace. Pozornost byla věnována slovnímu napadení (urážka, pomluva, zesměšnění apod.), majetkovému útoku (krádež, úmyslné poškození věci, majetkový podvod apod.), fyzickému násilí (facka, kopání, kousání, tahání za vlasy, úder pěstí apod.), vyhrožování fyzickým násilím, vynucenému sexuálnímu styku, pokusu o vynucený sexuální styk a jinému sexuálnímu obtěžování (osahávaní, hlazení apod.). Jako rozhodný byl určen incident, který respondent zažil naposledy. Dále byl zjišťován názor respondentů na hlavní příčiny kriminality páchané na mládeži. V neposlední řadě byly dotazované osoby vyzvány, aby zmínily závažnější kriminální čin týkající se předmětné problematiky, jestliže ho zaznamenaly ve svém okolí.

Bibliografická citace

CHROMÝ, Jakub. Dítě jako oběť ve světle poznatků z viktimologického výzkumu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 247-253. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6460

Plný Text: