Přínos hodnot neziskového sektoru pro interpretaci práva

Martin Škop

Abstrakt

Navzdory formalismu a objektivismu se domnívám, že právo není zcela neutrální pojem. Například jeho charakter a obsah se mohou měnit s ohledem na účel, k jakému se právo používá. Rudolf von Ihering spatřuje podstatu pojmu právo jak v účelech, tak prostředcích. Dle jeho soudu nelze od sebe oddělit to, čeho chceme dosáhnout od toho, jak toho dosáhneme.1 Obdobně se Karel Engliš domnívá, že „[p]ořádek a řád jsou viditelny jen teleologicky.“2 Vnější prvek, kterým účel je, se tak stává nejen součástí pojmu právo, ale také jeho konstitutivním prvkem. Transformací, která je podmíněna interpretací práva se nemění pouze jednotlivé právní instituty, ale může se měnit pojetí práva jako takového. V tomto článku se zaměříme na možné orientování práva směrem k neziskovému sektoru, či případně k občanské společnosti. Tato významná oblast práva, ve které se prolínají nejen právní disciplíny, ale také sociologie či politologie, proto představuje tendenci směrovat právo mimo jeho neutrální a zdánlivě hodnotově nezatíženou koncepci. I přes tento tendenční přístup k právu se však nemusí nutně jednat o nesprávně chápání pojmu právo. Je to alternativa, která mnohokrát přinesla správná řešení.

Bibliografická citace

ŠKOP, Martin. Přínos hodnot neziskového sektoru pro interpretaci práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 3, s. 238-242. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6458

Plný Text: