Opravné prostředky v řízení o tzv. bagatelních věcech v České republice ve srovnání s úpravou některých evropských států

Valentýn Plzák

Abstrakt

Před 10 ti lety bylo novelou občanského soudního řádu č. 30/2000 Sb. změněno ust. § 202 odst. 2 o.s.ř. tak, že vyloučilo odvolání proti rozsudkům, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění, nepřevyšujícím 2000 Kč. Novelou o.s.ř z. č. 7/2009 Sb. byla hranice peněžitého plnění zvýšena na 10 000 Kč.
Už tehdy se jednalo o institut z hlediska právní teorie a jisté civilizované kultury minimálně problematický. Jeho zdůvodnění v DZ (sněm. tisk č. 257, 3. vol. obd.) tak, že odvolání by v těchto tzv. bagatelních věcech vedlo k průtahům ohledně oprávněných požadavků věřitelů, bylo zcela absurdní, protože nikde nelze s jistotou říci, že pokud v takové věci někdo podá žalobu, tak je automaticky v právu resp. i, když v právu je, že mu soud vyhoví. DZ tak zcela ponechala stranou situace, kdy by právě žalobce nebyl spokojen a podání odvolání bylo v jeho zájmu. Zřetelná rozpornost tohoto institutu se projevila i v tom, že toto omezení se nevztahuje na rozsudky pro uznání či pro zmeškání, ačkoli i zde se jedná o „bagatelní částky“.

Bibliografická citace

PLZÁK, Valentýn. Opravné prostředky v řízení o tzv. bagatelních věcech v České republice ve srovnání s úpravou některých evropských států. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2010, č. 4, s. 349-362. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6411

Plný Text: