Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Jakub Vojtko

Abstrakt

Cieľom tohto článku je analyzovať dopad právnej úpravy Všeobecného nariadenia o ochrane údajov na pracovnoprávne vzťahy. Príspevok sa pritom prednostne zameriava na právnu úpravu reagujúcu na moderné technológie uplatňované pri spracúvaní osobných údajov. Hlavným predmetom príspevku je preto právna úprava rozhodovania na základe automatizovaného spracúvania vrátane profilovania a jej spôsobilosť vyrovnať sa s osobitnými problémami, ktoré automatizované rozhodovanie v praxi v pracovnoprávnych vzťahoch spôsobuje.

Výsledkom analýzy je záver, že právna úprava automatizovaného rozhodovania a profilovania podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov môže, v závislosti od vyriešenia výkladových nejasností, významne posilniť ochranu práv a postavenie zamestnancov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Na druhej strane nová právna úprava predstavuje výzvu pre zamestnávateľov, aby prispôsobili procesy rozhodovania náročným podmienkam, ale aj pre vývojárov profilovacích algoritmov, aby zabezpečili transparentnosť automatizovaného rozhodovania.

Bibliografická citace

VOJTKO, Jakub. Automatizované rozhodovanie a profilovanie v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 2, s. 255-274. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6322

Klíčová slova

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov; automatizované rozhodovanie; profilovanie; právo nebyť subjektom rozhodnutia; právo na ľudský zásah; pracovnoprávne vzťahy.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BARANCOVÁ, H. Nové technológie pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). Praha: Leges, 2016.

BOARDMAN, R., J. MULLOCK a A. MOLE. Bird & Bird & guide to the General Data Protection Regulation. Bird & Bird [online], 2016. [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/gdpr-pdfs/bird—bird—guide-to-the-general-data-protection-regulation.pdf?la=en

GOODMAN, B. a S. FLAXMAN. European Union Regulations on Algorithmic Decision-making and a „Right to Explanation“ In: 2016 ICML Workshop on Human Interpretability in Machine Learning [online]. In: arXiv preprint arXiv:1606.08813. 2016 [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: https://arxiv.org/pdf/1606.08813.pdf

MERRELL, L. EU General Data Protection Regulation – The impact on employers [online]. 2016. [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://www.clarkslegal.com/Blog/Post/EU_General_Data_Protection_Regulation_The_impact_on_employers

NERINCKX, S., T. VAN CANNEYT a G. GOOSSENS. The New EU Data Protection Regime from an HR Perspective [online]. 2016. [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://www.amcham.be/publications/amcham-connect/2016/march/fieldfisher-gdpr-data -protection-human-resources-hr-perspective

ŽULOVÁ, J. Používanie sociálnych sietí pri výbere zamestnancov (z pracovnoprávneho hľadiska). Justičná revue, roč. 68, 2016, č. 6–7, s. 729 a nasl.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-2-5